Projekty Unijne

Projekty Unijne

„Hipokrates” S.Królicki – J.Ślifirski spółka jawna informuje, że w dniu 16.11.2022r. została podpisana Umowa o Powierzenie Grantu nr 176/PS. V/2022 w ramach projektu grantowego pn.

 

„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ” w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest Ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów placówki/placówek POZ – „Hipokrates” spółka jawna  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez: 1. doposażenie poradni POZ oraz personelu medycznego i niemedycznego w środki ochrony indywidualnej niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia i zwiększenie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19; 2. Doposażenie poradni POZ w środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń oraz urządzeń dezynfekujących niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalających na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19; 3. Doposażenie poradni POZ w sprzęt medyczny i wyposażenie niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu POZ oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Planowane efekty Planowanym efektem skorzystania z grantu będzie ochrona pracowników i pacjentów przed możliwością zachorowania na COVID-19 poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed zakażeniem, zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie, a co za tym idzie ograniczenie wzrostu zakażeń i powikłań z tym związanych. Spowoduje to zwiększenie dostępności pacjentów z innymi schorzeniami do lekarzy POZ i położnej POZ.

Wartość projektu wynosi:

36.026 zł (wkład Funduszy Europejskich) + 6.357,53 zł (wkład własny) = 42.383,53 zł

Ta strona wykorzystuje pliki "cookie", w celu sprawnego działania.

Skip to content